Pravidla Věrnostního programu a Ochrany osobních dat

Pravidla Věrnostního programu Lagoon Foto

 

představujeme Vám VĚRNOSTNÍ PROGRAM Lagoon Foto, který Vám, našim zákazníkům, přináší výhody a vrací peníze za to, že u nás nakupujete.

 

Princip Věrnostního programu

Za on-line nákup na našich stránkách www.lagoonfoto.cz sbíráte kredit na svůj osobní účet a nasbíraný kredit využíváte jako slevu na Vaše další nákupy.

 

Vznik členství ve Věrnostním programu

Členem Věrnostního programu se může stát fyzická osoba, fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba. Členství ve věrnostním programu je dobrovolné a zcela bezplatné. Členství vzniká vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Pravidly Věrnostního programu a se Zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Lagoon Foto nenese odpovědnost za chyby nebo neúplné informace v registraci.

 

Pravidla Věrnostního programu

Kredity za nákup budou načteny po expedici zboží na adresu objednatele. U objednávek Fotodárků, Fototisku, Fotesběrny budou načteny hned po objednání. Za každou 1 Kč je připsán 1 kredit.

1000 kreditů = 20 Kč.

Kredit je zaznamenán na účtu člena a aktuální počet kreditů je zobrazen v sekci „Můj ůčet".

 

Pravidla čerpání kreditu

Kredit se čerpá jednorázově u libovolné objednávky. Kredity můžete uplatnit na jakoukoliv objednávku ze široké nabídky Eshopu mimo objednávky z Fotosběrny. Na objednávky fotografií z Fotosběrny se kredity uplatnit nedají. POZOR: kredit nelze kombinovat s jakoukoliv jinou slevou. Člen Věrnostního programu může kredit využít již při další objednávce, nebo si nasbírat kredit vyšší a uplatnit ho na jinou objednávku. Pokud se člen rozhodne kredit uplatnit a jeho objednávka je nižší jako počet kreditů, kredity nad rámec objednávky se vymažou. Kredit se neuplatňuje na produkty se slevovými kódy našich partnerů např. Slevomat, Zlavomat, Vykupto a jiné slevové portály. Kredity se vztahují pouze na produkty, nevztahují se na poštovné a manipulační poplatky. Hodnota kreditu se nevyplácí v hotovosti. Každý nově zaregistrovaný člen, který si zvolí, že chce být informován o našich akcích, slevách a novinkách ve věrnostním programu dostane od nás jako bonus 1000 kreditů. Lagoon-Foto si vyhrazuje právo na určitou dobu poskytnout více kreditů k vybraným produktům. Platnost kreditu je 6 měsíců od poslední objednávky.

 

Jak uplatnit kredit

Kredit se uplatní kliknutím na políčko "Uplatnit kredit" v kroku 2 objednávky.

 

Ukončení členství ve Věrnostním programu

Člen Věrnostního programu může své členství kdykoliv zrušit např. zasláním e-mailu na adresu info@lagoonfoto.cz. Členství bude ukončeno a člen bude o této skutečnosti informován emailem na adresu, která je uvedena v jeho účtu. Lagoon Foto si vyhrazuje právo pozastavit a zrušit členství v případě, že má důvodné podezření na porušení Previdel. Zrušením členství dojde automaticky k zrušení nasbíraných kreditů. Členství zaniká také v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou podmínkou členství ve Věrnostním programu. Ve všech výše uvedených případech právo na opětovné přihlášení do Věrnostního programu zůstává zákazníkovi zachováno.

 

Změna Podmínek a ukončení Věrnostního programu

Lagoon Foto si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv ukončit bez náhrady. O změnách podmínek je člen informován prostřednictvím emailu. Změny jsou účinné okamžikem zveřejnění na internetových stránkách. Se změnou podmínek zákazník automaticky souhlasí uskutečněním dalšího nákupu na www.lagoonfoto.cz.

 

Tyto Pravidla Věrnostního programu Lagoon Foto jsou platné od 1.1.2016.

 

LAGOON FOTO a.s., provozovatel webových stránek www.lagoonfoto.cz, si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost LAGOON FOTO a.s.  prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.


LAGOON FOTO a.s. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.


Neregistrovaní uživatelé
Webové stránky www.lagoonfoto.cz (dále jen "Stránky") jsou veřejně přístupné webové stránky dostupné pro všechny uživatele, kteří mohou Stránky používat anonymně. Příchodem na Stránky se některé informace, jako například země a odkazující stránka nebo IP adresa, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na uživatelských stránkách. Ke zvýšení komfortu uživatelů využívají Stránky funkce cookies. 
Pro využití některých speciálních služeb nebo pro účast v soutěžích může LAGOON FOTO a.s. požadovat poskytnutí informací v on-line dotaznících. Také může uživatelům nabízet účast v průzkumu nebo jiných on-line aktivitách. Poskytnutí informací v on-line dotaznících je vždy dobrovolné, tzn., že uživatel nemusí tyto informace poskytnout. V takovém případě se však některé produkty a služby stávají pro uživatele nedostupné.

 

Registrovaní uživatelé
Vzhledem k tomu, že společnost je vázána závazky vyplývajícími ze smluvních vztahů s jejími partnery, stejně jako některými technickými omezeními vyplývajících z charakteru nabízených služeb a produktů, jsou služby a funkce Fotosběrny  na Stránkách dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři na Stránkách. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky s výjimkou povinnosti respektovat obchodní podmínky společnosti a pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorskými zákony. Registrovaný uživatel poskytuje společnosti také své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, především své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a další doplňující údaje. Pro shromažďování a zpracování takových údajů vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení tohoto souhlasu společnosti nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů ve smyslu uvedeného zákona dává osoba společnosti bez omezení rozsahu, a to na dobu neurčitou. Souhlas může osoba kdykoliv odvolat. Společnost je v takovém případě povinna nakládat se všemi zpracovanými osobními údaji podle znění uvedeného zákona. Odvoláním souhlasu však uživatel ztrácí přístup k nadstandardním službám. Souhlas uděluje osoba společnosti k obchodním a marketingovým účelům a to na neomezenou dobu.

 

Použití informací
Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, zejména pro potřeby komunikace v obchodním styku. Ostatní informace z registrace jsou používány k tvorbě personalizovaného obsahu a služeb na Stránce, ke správnému nastavení osobního uživatelského účtu uživatele a přizpůsobení služeb požadavkům a potřebám uživatelů. Pro lepší pochopení všeobecných potřeb návštěvníků Stránky může LAGOON FOTO a.s. také profilovat data v souhrnné formě. Například, LAGOON FOTO a.s. může vytvořit seznam nejpoužívanějších vyhledávacích frází tak, že shrne základní vyhledávací fráze od individuálních uživatelů. Shromážděná data jsou anonymní a neobsahují žádné osobní informace, které by mohly identifikovat uživatele.

 

E-mail
LAGOON FOTO a.s. používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé procesy systému využívají při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři automaticky. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro korektní průběh procesů a nelze bez něj dokončit registraci na Stránkách.
Takto zasílané zprávy mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, proto je současně s uvedením e-mailové adresy vyžadováno udělení výslovného souhlasu s použitím e-mailové adresy pro zasílání zpráv ve smyslu tohoto zákona.
LAGOON FOTO a.s. neprodává ani neposkytuje seznam e-mailů třetím osobám.

 

E-newsletter
LAGOON FOTO a.s. rozesílá svým klientům  e-newsletter. Jeho odběr je dobrovolný a není závislý na registraci uživatele. K jeho odběru se uživatel přihlašuje samostatně na stránce registrace nebo v sekci „Můj účet", odběr lze kdykoli ukončit provedením příslušné operace na Stránce či přímo v doručené zprávě.

 

Kontrola, aktualizace nebo oprava údajů
Údaje zadané při registraci lze překontrolovat nebo aktualizovat na Stránce v sekci „Můj účet".

 

Odkazy na jiné stránky
Jiné webové stránky, na které odkazuje Stránka, mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů než jsou tyto. LAGOON FOTO a.s.. nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje vždy se s nimi na dané stránce seznámit.

 

Změny v podmínkách zpracování osobních údajů
LAGOON FOTO a.s. si vyhrazuje právo na změnu podmínek zpracování osobních údajů. O změnách budou uživatelé samozřejmě informováni. LAGOON FOTO a.s. doporučuje překontrolovat tyto podmínky kdykoliv při návštěvě Stránky.
Pokud máte jakékoli otázky týkající se podmínek zpracování Vašich údajů nebo otázky, které se týkají osobních informací, které jste poskytli na Stránce , prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@lagoonfoto.cz nebo volejte na tel. +420 603 150 915.


© Copyright LAGOON FOTO a.s.. Všechny práva vyhrazena. Ochrana osobních dat.